Table Of Contents

Previous topic

Maintenance notes

Next topic

Requisits

This Page

Introducció

Arts Combinatòries és una Web Semàntica de propòsit general per a continguts culturals (és a dir audiovisuals). Com a tal, proporciona patrons completament configurables per permetre a qualsevol usuari o institució allotjar les seves dades semàntiques (OWL/RDF) i relacionar-les amb els seus arxius. Aquesta documentació aprofundeix en la configuració de patrons i altres paràmetres útils per a la personalització.

Característiques

Les funcions clau són:

  • Conjunt de serveis REST que proporcionen una completa interacció amb les dades del sistema.
  • Allotjament dels media (audio, vídeo, imatge i text) i funcions per la conversió multi-format.
  • Protecció legal completament configurable per adaptar-se a qualsevol llicència d’objectes culturals.
  • Suport per a usuaris i grups, que deriva en admissió de rols i permisos.
  • Funcions de cerca basades en el motor Solr. Indexació completament configurable, filtratge i autocompletar.
  • Compatible amb OAI-PMH per tal de permetre la connectivitat de les dades (LinkedData) amb les institucions de coneixement.

L’aplicació inicial d’Arts Combinatòries és la d’allotjar l’arxiu cultural de la Fundació Antoni Tàpies i permetre’n el seu accés públic.

Elements tècnics

Aquest projecte es composa de diferens components que han de ser instal·lats (veure Instal·lació) per a començar. A continuació es descriuen:

  • Tomcat 7: Allotja l’aplicació bàsica que implemente els serveis REST, el Solr, i els serveis de vídeo.
  • Plone 4: Capa de visió que actua com a client dels serveis REST i genera els continguts HTML.
  • Openlink Virtuoso: Base de Dades de tripletes RDF per allotjar l’Ontologia, les dades RDF, processant SPARQL amb raonament.
esquema.jpg