Table Of Contents

Previous topic

Suport per OAI-PMH

This Page

Notes de manteniment

Ontologies duplicades

Després de cridar el servei “reset”, totes les ontologies especificades a ONTOLOGY_NAMESPACES (config.json) es carreguen de nou. Com que han d’acabar amb el caràcter “#”, el Virtuoso les carregarà dues vegades: una pel namespace acabat en “#”, un altra pel namespace sense acabar en “#”. Això no afecta el comportament normal de l’aplicació, però pot ser molest.

Pots esborrar les ontologies duplicades accedint a Virtuoso Conductor, clic a la pestanya RDF -> Pestanya “Graph” i esborrar les ontologies duplicades que NO acabin amb “#” (Compte d’esborrar grafs que no són ontologies, com el graf de les dades).

Canvi de URL del servidor

Si la URL del servidor canvia per qualsevol motiu, cal efectuar alguns canvis:

  • Anar a config.json a establir la variable MEDIA_URL amb la URL del nou host (reiniciar l’aplicació web).
  • Substituir totes les referències existents a la URL anterior amb la nova. Per a fer-ho, utilitzar el servei “replaceUri”:
Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/replaceUri?uriField=URI_FIELD&oldUri=OLD_URI&newUri=NEW_URI
Mètode HTTP: GET
Retorna: "success" o "error"

Exemple

http://internetdomain.org/ac/replaceUri?uriField=**my:Uri**&oldUri=**www.oldhost.com**&newUri=**www.newhost.com**

OK Result

"success"
  • Posar la URL a Plone “fatac settings”: /fatac/@@fatac_settings

Còpia de seguretat

Per tal d’efectuar una copia de seguretat completa, cal copiar els elements següents:

  • Tots els directoris especificats a la configuració (les propietats acabades en “PATH”).
  • Base de dades Virtuosos. Cal cridar “checkpoint;” des de la pantalla “Interactive SQL” del Virtuoso Conductor. Els fitxers a copiar són: virtuoso.db i virtuoso.trx localitzats a (directori virtuoso)/var/lib/virtuoso/db/

Servei de manteniment

Servei que realitza les següents tasques de manteniment regular de l’aplicació:

  • Esborrar els fitxers temporals que es creen durant els processo legals
  • Indexació de les dades a Solr (és a dir crida el servei /solr/reload)
  • Actualització de les dades per a OAI-PMH (només si la variable OAI_PATH estigui definida)
Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/maintenance
Mètode HTTP: GET
Retorna: "success" o "error"

La crida d’aquest servei en un servidor a producció hauria de ser periòdica, a l’hora de menys tràfic d’usuaris/peticions.