Table Of Contents

Previous topic

Legal

Next topic

Notes de manteniment

This Page

Suport per OAI-PMH

OAI-PMH (Open Archive Initiative - Protocol for Metadata Hervesting) estandaritza la transmissió de dades d’arxiu entre institucions. Arts Combinatòries, permet configurar la transformació de les dades a XML per fer-les disponibles pel mòdul OAICat, que s’ha d’incorporar al projecte.

Els passos per a poder transmetre les pròpies dades en OAI-PHM són els següents:

Configurar

Cal haver configurat adeqüadament les propietats principals de l’aplicació (Pas 3r de la Configuració).

A més, la variable OAI_PATH ha d’indicar la ruta del directori on s’exportaran els fitxers XML que seran consumits per OAICat.

Cal configurar el módul OAICat de la següet manera:

 1. Arxius WEB-INF/oaicat.properties i WEB-INF/filesys.properties
 2. Configurar la propietat FileSystemOAICatalog.homeDir amb la ruta especificada a OAI_PATH
 3. Configurar la propietat FileMap2oai_dc.xsltName amb la ruta absoluta al fitxer XSL de WEB-INF/etdms2dc.xsl (o a qualsevol XSL personalitzat)
 4. Podria ser necessari configurar el <context-param><param-name>properties (...) del web.xml, establint a <param-value> la ruta absoluta al fitxer oaicat.properties (p.ex: “/home/.../tomcat/webapps/WEB-INF/oaicat.properties”)

Hi ha maneres adicionals d’utilitzar l’OAICat. La present explicació només mostra la configuració mínima necessària.

Mapeig

Cal afegir a (CONFIG_PATH)/mapping/ l’arxiu “oai-mapping.json”, amb un contingut com el següent:

{
    "xmlHeader":"<oai_etdms:thesis xmlns:oai_etdms=\"http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/ http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/etdms.xsd\">",
    "xmlFooter":"</oai_etdms:thesis>",
    "xmlPrefix":"oai_etdms",

    "data":
    [
        {
            "name":"title",
            "path":["my:Document.my:Title"]
        },

        {
            "name":"description",
          "path":["my:Document.my:Description"]
        },

        {
            "name":"language",
            "path":["my:Document.my:hasTranslation=my:Language.my:Name"]
        }

        // ...
    ]
}

Com es pot comprovar, es tracta d’un llenguatge de mapeig equivalent al d’indexació a Solr. xmlHeader, xmlFooter, xmlPrefix depenen de l’XSL utilitzat. Els termes corresponen a l’especificació de Dublin Core (DC): title, creator, description, subject, date, type, identifier, etc.

Exportació

Per exportar les dades d’acord amb el mapeig anterior, cal utilitzar el servei següent:

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/oai/{regex}
Mètode HTTP: GET
Retorna: "success" o "error"

El resultat d’aquesta crida serà un conjunt d’arxius XML localitzats a OAI_PATH. Si el paràmetre regex està informat, de tots els ids disponibles només es passaran a XML aquells que el seu id compleixi l’expressió regular informada al paràmetre regex. Per exemple, cridant amb regex = OG218.* retornarà tots els que comencin per OG218.

OAICat

Un cop els fitxers són generats, les nostres dades ja són disponibles per a ser collides per tercers (per exemple: http://host:port/oaicat)