Table Of Contents

Previous topic

Configuració

Next topic

Gestió de media

This Page

Gestió de dades

Els serveis REST d’Arts Combinatòries proporcionen accés CRUD a les dades. Tota comunicació es fa en format JSON.

Upload

Crea un nou objecte d’un tipus i amb un conjunt de dades determinades

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/resource/upload
Mètode HTTP: PUT
Contingut acceptat: */json
Retorna: L'identificador de l'objecte creat o bé "error"

El cos de la crida HTTP ha de contenir una llista JSON de tuples nom-valor.

“type” o “rdf:type” és una dada requerida, altrament retorna error.

“about” és una dada recomanada per tal de generar adequadament l’identificador.

Les propietats poden contenir valors multilingües, en aquest cas cal incloure el prefix d’idioma (veure exemple).

Exemple PUT

http://internetdomain.org/ac/resource/upload
{
  "type":"Location",
  "about":"New York City",
  "my:name":"New York City@en",
  "my:name":"Nova York@ca",
  "my:abbreviation":"NYC"
}

El prefix d’idioma és ‘@’ més el codi d’idioma.

Resultat OK

"New_York_City"

Read

Retorna les dades d’un objecte específic

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/resource/{identifier}
Mètode HTTP: GET
Retorna: dades JSON

Exemple GET

http://internetdomain.org/ac/resource/New_York_City

Resultat OK

{
  "rdf:type":"Location",
  "about":"New York City",
  "my:name":"New York City@en",
  "my:name":"Nueva York@es",
  "my:abbreviation":"NYC"
}

Exists

Informa si existeix un determinat objecte

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/resource/{identifier}/exists
Mètode HTTP: GET
Retorna: "true" o "false"

Exemple GET

http://internetdomain.org/ac/resource/New_York_City/exists

Resultat OK

"true"

Update

Actualitza les dades d’un objecte específic.

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/resource/{identifier}/update
Mètode HTTP: POST
Contingut acceptat: */json
Retorna: "success" o "error"

El cos de la crida HTTP ha de contenir una llista JSON de tuples nom-valor.

Per tal d’esborrar alguna propietat existent, aquesta s’ha d’enviar amb un valor buit. Les propietats no enviades no pateixen cap modificació.

L’identificador i el tipus no es poden canviar.

Exemple POST

http://internetdomain.org/ac/resource/New_York_City/update
  // Partint de l'exemple anterior
{
  "type":"Person",      // no té cap efecte (el mateix per "rdf:type")
  "name":"City of New York"  // canvia el valor (i passa a tenir un sol valor)
  "abbrevitation":"",     // esborra la propietat
  "population":"8175133",   // crea la propietat
}

Resultat OK

"success"

Delete

Esborra un objecte específic

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/resource/{identifier}/delete
Mètode HTTP: DELETE
Retorna: "success" o "error"