Table Of Contents

Previous topic

Gestió de dades

Next topic

Ús del Solr

This Page

Gestió de media

Els serveis REST d’Arts Combinatòries permeten emmagatzematge i conversió de formats d’arxius media.

Upload

Carrega un fitxer media i procedeix a conversió si aplica (segons la configuració)

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/media/upload?fn=NOM FITXER
Mètode HTTP: POST
Contingut acceptat: (qualsevol)
Retorna: la URL completa del media o bé error

El cos de la petició HTTP ha de contenir la informació binària de l’arxiu.

El paràmetre “fn” és necessari, ha de ser el nom de l’arxiu incloent el format.

Exemple POST

http://myhost:8080/rest/media/upload?fn=myimage.jpg
[Contingut binari de l'arxiu media]

Resultat OK

"_media_file_123"       // id auto-generat

Get

Retorna el fitxer media

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/media/{identifier}
Mètode HTTP: GET
Retorna: arxiu media

L’identifier pot contenir l’index del perfil si el media és apte per a conversió (com l’àudio i el vídeo), això és un nom d’arxiu amb “_master, o “_1, “_2”, etc.

Exemple GET

http://myhost:8080/rest/media/myimage_276yt5o9l81cn8.jpg

Resultat OK

[Contingut binari de l'arxiu media]

Exemple GET (amb perfils)

http://myhost:8080/rest/media/myvideo_chy9laj842qg3v_master.jpg
http://myhost:8080/rest/media/myvideo_chy9laj842qg3v_1.jpg
http://myhost:8080/rest/media/myvideo_chy9laj842qg3v_2.jpg

Get format

També es pot sol·licitat el format de l’arxiu

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/media/{identifier}/format
Mètode HTTP: GET
Retorna: extensió de l'arxiu

Exemple GET

http://myhost:8080/rest/media/_media_file_123/format

Resultat OK

jpg

Convert

Procedeix a la conversió del media (si aplica, d’acord amb allò especificat a la variable de configuració MEDIA_CONVERSION_PROFILES)

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/media/{identifier}/convert
Mètode HTTP: GET
Retorna: "success" o "error"

Un cop convertit, es crearà un arxiu “master” (és a dir, una còpia de l’original), i es crearà un arxiu convertit per a cada perfil aplicable. Per accedir a cada media utilitzem el següent servei.

Delete

Esborra el media i els seus arxius convertits

Ruta servei: http://{host:port}/{appname}/media/{identifier}/delete
Mètode HTTP: DELETE
Retorna: "success" o "error"